Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,328

 Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bán dẫn hữu cơ PTCDA cấu trúc β
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Linh Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 64;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các vật liệu bán dẫn hữu cơ có cấu trúc đa hạt thường có độ dẫn điện và độ linh động hạt dẫn thấp do quá trình tán xạ hạt dẫn khi hạt dẫn di chuyển từ hạt này sang hạt khác. Để cải thiện các đặc tính này, việc nghiên cứu tổng hợp các vật liệu có cấu trúc đơn hạt rất được quan tâm. Chúng tôi trình bày những kết quả đạt được của quá trình tổng hợp thành công đơn hạt nano PTCDA trên nền đế màng nano Silicon Nitride bằng phương pháp bốc hơi nhiệt trong buồng chân không. Các hạt nano PTCDA có hình dạng cầu với đường kính thay đổi trung bình từ 70÷90 nm. Các kết quả thực nghiệm về phân tích đặc tính cấu trúc bằng kỹ thuật tán xạ tia X và phân tích phổ năng lượng Raman cho thấy hạt PTCDA có dạng cấu trúc β. Kết quả đo đặc tính dẫn điện cho thấy, hạt có độ dẫn điện rất tốt với độ linh động hạt dẫn rất cao.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Organic semiconductor materials with multi-grain structures often have low conductivity and low carrier mobility due to grain boundary diffraction. To improve these properties, many studies of synthetic materials with single grain structure have been conducted. In this work, we present the achieved results of the synthesis of single PTCDA nanoparticles on the Silicon Nitride membrane substrate with the method of thermal evaporation in a high vacuum chamber. PTCDA nanoparticles have spherical shape with an average diameter of 70÷90 nm. The experimental results of the structured characteristics analysis using X-ray diffraction and Raman spectral analysis showed that PTCDA particles formed β-phase structure. Furthermore, the particle displayed good conductivity with high mobility.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn