Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,358

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc tính quang của lỗ nano vàng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The university of Danang; Số: 11;Từ->đến trang: 74-78;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this research, a detailed fabrication process of a single Au nanohole is demonstrated. An Au nanohole with various diameters is fabricated on an Si3N4 membrane through well-controlled steps of the fabrication process. The optic property of the Au nanohole is also investigated by means of COMSOL Multiphysics. The research results show that light scattering spectra from the Au nanohole exhibits a localized surface plasmon (LSP) resonance in the interaction between the light and metal nano structures. Especially, there appears on the spectrum peak a red light varying according to diameters of the nanohole. The research results also indicate the appearance of a dual extreme electric field around the nanoholes which increases along with wave force. This knowledge forms an important base for opening up possibilities to apply metal nano structures to optics and optoelectronics as well as sensory biology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn