Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,279

 Cộng hưởng xuyên hầm qua các trạng thái năng lượng gián đoạn trong vật liệu cấu trúc phân lớp MoS2
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Linh-Nam Nguyen, Yann-Wen Lan, Jyun-Hong Chen, Tay-Rong Chang, Yuan-Liang Zhong, Horng-Tay Jeng, Lain-Jong Li, Chii-Dong Chen
Nơi đăng: Nano Letters(SCI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 14;Từ->đến trang: 2381-2386;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn