Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của ứng suất đơn đối với sự thay đổi cơ tính vật liệu Nhôm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Le Van, Nguyen Hoai
Nơi đăng: World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, HCMUT, Vietnam.; Số: 5;Từ->đến trang: 168-174;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The stress state affects to material properties, the Elastic modulus and Poisson’s ratio decrease under tensile stress. In this research, we study the effect of uniaxial stress to material properties change in Aluminum sample. The Laser ultrasound technique (LUT) is used to generate ultrasound wave propagating in medium under different level stress. The wave velocity is depend on the type of material, fatigue, temperature and stress state. The ultrasound wave velocity increases under tensile stress and vice versa. We use the transducer to get waveform signal, B-scan domain. The dispersive curve of ultrasound wave is received by using Fast Fourier transform (FFT) to analyse B-scan signal. The particle swarm optimization algorithm (PSO) is used to invert the dispersive curve to obtain the material properties under different level uniaxial stress.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn