Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng sóng siêu âm để xác định cơ tính vật liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Văn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531; Số: 11(120);Từ->đến trang: 137-141;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vận tốc truyền sóng siêu âm bên trong mỗi vât liệu là khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất của vật liệu. Ngoài ra, khi có ứng suất tồn tại bên trong, tính chất của vật liệu, đặc biệt là các thông số về cơ tính (E, ν) sẽ thay đổi. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật tạo sóng siêu âm bằng nguồn kích thích laser (LUT) để tạo sóng siêu âm lan truyền bên trong vât liệu và sử dụng đầu dò để thu sóng siêu âm sau một khoảng cách lan truyền nhất định ứng với từng giá trị ứng suất cho trước. Thông qua việc xác định sự thay đổi cơ tính của vật liệu, ta có thể xây dựng đồ thị quan hệ giữa cơ tính (E, ν) và ứng suất ứng với từng loại vật liệu khác nhau. Từ đó, ta có thể biết được ứng suất bên trong vật liệu bằng cách xác định các thông số cơ tính của nó.
ABSTRACT
The ultrasound velocity depends on material properties. The material properties, especially Young modulus and Poisson ratio (E, ν) change due to stress state. In this research, we use the Laser ultrasound technique (LUT) to generate ultrasound propagate inside medium and using the transducer to receiver signal after finite distance under applied stress. We can build the graph to show the relation between stress and material properties (E, ν) by determine the material properties under applied stress. After that, we can determine stress by determination material properties.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn