Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,896,282

 RESEARCH ABOUT THE STRESS CONCENTRATION AT LINKED POINTS OF MINI LIFTING EQUIPMENT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Le Van, Nguyen Thi Hai Van, Pham Minh Man
Nơi đăng: The National conference on Mechanics; Số: 10;Từ->đến trang: 205-211;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
On the mini lifting equipment, there are many positions arranged to connect other details such as rotary joints, bearings, rollers, connectors, etc… which were loaded equally or unequally. Building the strength calculation in combination with simulating the distribution of stresses in the use of allowable loads is a necessary and practical element for the active time of machine. Based on the theoretical calculations after model and layout survey, the paper presents the results of calculating the stress concentration at the link points by the method of separation of nodes in terms of conditions and load bearing design allowed. The finite element analysis simulation was used to compare with method of separation of nodes. The study also shows the results of calculation after the test and the aggregation of forces in accordance with the links at the elements that need to be considered and given in the problem
ABSTRACT
On the mini lifting equipment, there are many positions arranged to connect other details such as rotary joints, bearings, rollers, connectors, etc… which were loaded equally or unequally. Building the strength calculation in combination with simulating the distribution of stresses in the use of allowable loads is a necessary and practical element for the active time of machine. Based on the theoretical calculations after model and layout survey, the paper presents the results of calculating the stress concentration at the link points by the method of separation of nodes in terms of conditions and load bearing design allowed. The finite element analysis simulation was used to compare with method of separation of nodes. The study also shows the results of calculation after the test and the aggregation of forces in accordance with the links at the elements that need to be considered and given in the problem
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn