Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The Evaluation of The Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: He Thong Bui, Philippe Lestriez, The Nhan Pham Nguyen, Le Van Nguyen, Quang Bang Tao, Thi Hai Van Nguyen, Redha Taiar
Nơi đăng: International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications; Số: IHSED 2018;Từ->đến trang: 904-910;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study quantifies the impact of seat wheelchair cushion in order to improve the sitting position of the patient. In fact, there are many ways to prevent pressure ulcers (PUs) by improving seated comfort and reducing of stress and pressure in the seat cushion for wheelchair users. The objective of cushions assistance for pressure ulcers prevention is to decrease the effects of pressure between wheelchair seat cushion and buttocks. We suggest two different cases in the interaction between wheelchair seat cushion and buttocks-thighs: using three-dimensional models of biomechanics, numerical simulation by finite element analysis. The compared results in this study can contribute to have the evaluation and prevention of PUs in seated position using seat wheelchair cushions. The pressure distribution investigation at surface of buttocks-thighs tissue with wheelchair seat cushion and stress on the buttocks-thighs tissue is very important.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn