Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tao Quang Bang Bui He Thong, Nguyen Le Van, Võ Quang Trường
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn Quốc về Cơ khí; Số: 5;Từ->đến trang: 176-184;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm mục đích định lượng tác động của đệm xe lăn đối với việc cải thiện sự không tiện nghi và phòng chống loét áp lực cho bệnh nhân bị liệt các chi, hoặc người sử dụng xe lăn. Bằng cách mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông-đùi nhằm xác định các yếu tố gây nên loét áp lực như: áp lực tại bề mặt mông - đùi và đệm, ứng suất bên trong mô mông - đùi, ứng suất cắt do ma sát tại bề mặt tiếp xúc... Trong nghiên cứu này, một loại đệm xe lăn sẽ được sử dụng để đánh giá bằng phương pháp phần tử hữu hạn đối với mô hình 3 chiều cơ y sinh, mô phỏng số được thực hiện bằng phần mềm Abaqus®. Các kết quả thu được trong trong nghiên cứu sẽ được so sánh với các nghiên cứu trước đây trong các tài liệu tham khảo nhằm đánh giá vai trò của đệm xe lăn trong việc phòng ngừa loét áp lực góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân sử dụng xe lăn.
ABSTRACT
This research aims to quantify the impact of wheelchair cushions on improving comfort and prevent of pressure ulcers for patients with paraplegia or wheelchair users. By simulating the interaction between buttock-thigh tissue and the seat wheelchair cushion to identify factors that cause pressure ulcers such as pressure distribution at the interface of buttock-thigh/seat wheelchair cushion, stress on the buttock-thigh tissue, friction and shear stress at the contact surface between the buttock-thigh and the sitting position. In this study, a wheelchair cushion will be used to evaluate by the finite element method for the 3-dimensional biomechanical model, with the numerical simulation performed by Abaqus® software. The results obtained in the study will be compared with previous studies in the literature to evaluate the role of seat wheelchair cushion in the prevention of pressure ulcers, contributing to the improvement of the quality of life for wheelchair patients.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn