Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích lực và ứng suất tại các điểm liên kết của thiết bị nâng mini bằng phần mềm ADAMS/View và inventor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thai Duong Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van
Nơi đăng: The 4th National scientific conference on applying new technology in green buildings; Số: Vol. 17, No. 1.2;Từ->đến trang: 65-69;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khớp quay, bạc đỡ, con lăn là các chi tiết kết nối các thanh lại với nhau và chịu tác dụng của tải trọng có thể đều hoặc không đều. Việc xây dựng bài toán tính toán sức bền kết hợp với mô phỏng việc phân bố các ứng suất trong việc sử dụng tải trọng cho phép là một yếu tố cần thiết và mang tính thiết thực trong suốt thời gian hoạt động. Trên cơ sở xây dựng lý thuyết tính toán sau khi khảo sát mô hình và cách bố trí, bài báo đã thể ện kết quả tính toán sự tập trung ứng suất tại các điểm liên kết bằng phương pháp tách nút trong điều kiện và phương án thiết kế chịu tải cho phép. Nghiên cứu cũng đã thể hiện rõ kết quả tính toán sau khi kiểm nghiệm và tổng hợp lực phù hợp với các liên kết tại các phần tử cần được xem xét và đưa ra trong bài toán. Các kết quả này được so sánh thông qua mô phỏng và tính toán bằng phần mềm Adams/View và Inventor
ABSTRACT
Rotary joints, bearings, rollers, connectors, etc… are details that connect the axes together which were loaded equally or unequally. Building the strength calculation in combination with simulating the distribution of stresses in the use of allowable loads is a necessary and practical element for the active time of machine. Based on the theoretical calculations after model and layout survey, the paper presents the results of calculating the stress concentration at the link points by the method of separation of nodes in terms of conditions and load bearing design allowed. The study also shows the results of calculation after the test and the aggregation of forces in accordance with the links at the elements that need to be considered and given in the problem. These results are compared with ones stimulated and calculated by Adams/View and Inventor softwares.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn