Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The Effect of Cutting Parameters on Surface Roughness of C45 Carbon Steel by Experimental
Design Method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van - Nguyen Le, Thong - Bui He
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT); Số: Vol. 8, Issue 10;Từ->đến trang: 35-38;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, the author use the experimental design method to determine the relation between cutting parameters and surface roughness in lathe processing. The machine lathe model T620 with
ceramic cutting tool is used to cutting C45 carbon steel samples which is widely using for machining process. The requirement for qualified worker is medium. The cutting parameters: cutting velocity (v), feed rate(s) are change while the cutting depth is 0.5mm. The surface roughness of specimens are measured by handle surface roughness machine Mitutoyo SJ-310 model. By using Box – Hunter experimental design method, the equation of regression is
determined. Thanks to this equation, the optimum cutting parameters is find out.
ABSTRACT
In this study, the author use the experimental design method to determine the relation between cutting parameters and surface roughness in lathe processing. The machine lathe model T620 with
ceramic cutting tool is used to cutting C45 carbon steel samples which is widely using for machining process. The requirement for qualified worker is medium. The cutting parameters: cutting velocity (v), feed rate(s) are change while the cutting depth is 0.5mm. The surface roughness of specimens are measured by handle surface roughness machine Mitutoyo SJ-310 model. By using Box – Hunter experimental design method, the equation of regression is
determined. Thanks to this equation, the optimum cutting parameters is find out.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn