Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt vật liệu thép C45
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lê Văn; Thành viên:  
Số: T2018-06-105 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nghiên cứu xác phương trình hồi quy thể hiện quan hệ giữa các thông số chế độ cắt và chất lượng bề mặt vật liệu thép C45. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong quá trình gia công cơ khí, đặc biệt là gia công tiện, giúp giảm thời gian chuẩn bị và giảm thời gian trong việc thiết kế nguyên công.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn