Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,165

 Phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp quang điện hóa trên cơ sở vật liệu nano oxide sắt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M. Nguyena*, Chi M. Phana*, Tushar Sena* & Son A. Hoangb*
Nơi đăng: Desalination and Water Treatment
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 2015;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Organic compounds in laundry wastewater were degraded by photoelectrochemical (PEC) and electrochemical (EC) processes on a mesoporous α-Fe2O3 nanostructured film. The applied voltage was between 1 and 3 V. The PEC process exhibited higher TOC removal rate than EC process for all testing conditions. The synthesized α-Fe2O3 electrodes remained stable over 3 h of operating time. Moreover, lumped kinetics was applied to model the TOC removal. The experimental data were successfully described by a binary model, which consists of both complete and partial oxidation. It was found that the applied voltage influenced the kinetics constants. The results can be applied to improve the current application of laundry water recycling at domestic level.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn