Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,545

 Sản xuất khí tổng hợp từ phản ứng methane reforming kết hợp với CO2 và nước sử dụng công nghệ microwave plasma
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nabil Majd Alawi, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu
Nơi đăng: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Số: 579;Từ->đến trang: 012-022;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The combined dry and steam reforming of methane at atmospheric pressure was experimentally studied by using microwave plasma technology. The effect of the process parameters such as total feed gas flow rate, steam concentration and input microwave power on the synthesis gas H2/CO ratio was investigated using a commercial microwave reactor system. In order to minimise the carbon formation and plasma instability, the concentration of methane and carbon dioxide in nitrogen plasma were kept at a low level in this study. The long-term test results show that at the flow rate of 0.2 L min−1, 0.4 L min−1 and 1.5 L min−1 for CH4, CO2 and N2 respectively, the carbon formation was not detectable at the input power of 700 W. This reaction condition offers an opportunity to study the effect of adding water to the feed on the syngas ratio H2/CO. The test results show that a higher CH4 conversion (82.74%), H2 selectivity (98.79%) and yield (81.73%) were achieved compared with those of the dry reforming at the same operating conditions. With the steam addition, the desired H2/CO ratio for the Fischer-Tropsch synthesis process can be reached.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn