Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,988

 So sánh hiệu quả của Nitơ và Argon trong quá trình cải biến khí mêtan dưới sự gia nhiệt của lò vi sóng ở áp suất thường và công suất thấp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nabil Majd Alawi, Jaka Sunarso, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu
Nơi đăng: Journal of Industrial and Engineering Chemistry; Số: 85;Từ->đến trang: 118-129;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Dry reforming of methane (DRM) is an attractive route to convert CH4 and CO2 into syngas (a mixture of CO and H2). In this work, the performance of microwave-assisted DRM at atmospheric pressure (in terms of CH4 and CO2 conversions, H2 and CO selectivities, H2 and CO yields, and H2 to CO ratio) is studied as functions of additive gas flow rate, microwave power, CO2 to CH4 inlet supply ratio, and reaction time. Two additive gases were used, i.e., nitrogen and argon. Microwave-assisted DRM experiments in both gases show identical trend of conversions, selectivities, yields, and product ratio. DRM performances in both additive gases atmosphere were stable for up to 8 h. Under the same operating conditions, using Ar as an additive gas, however, led to higher H2 and CO selectivities and yields and thus, higher H2 to CO ratio relative to using N2 as an additive gas. Maximum CH4 and CO2 conversions of 79.35% and 44.82%, H2 and CO selectivities of 50.12% and 58.42%, H2 and CO yields of 39.77% and 32.89%, and H2 to CO ratio of 0.86 were obtained at 700 W and N2, CO2, and CH4 flow rates of 1.5, 0.4, and 0.2 L min−1, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn