Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,577

 Tổng quan: Quá trình xúc tác cải biên khí mêtan dưới sự gia nhiệt lò vi sóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M Nguyen, Jaka Sunarso, Claudia Li, Gia Hung Pham, Chi Phan, Shaomin Liu
Nơi đăng: Applied Catalysis A: General Volume; Số: 599;Từ->đến trang: 117620-117641;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Microwave (MW) application into catalyzed methane reforming system has rapidly gained attention over the past two decades given the significantly enhanced conversion and yield performance as well as the suppression of coke deposition issue relative to the conventional methane reforming system. Such MW-assisted reforming technology is anticipated to play a key role in the near future to enable, via small-to-medium reactor units, conversion of the offshore and remote natural gas into liquid fuel, which uses syngas (i.e., a mixture of H2 and CO) as an intermediate chemical platform. This systematic review thus seeks to capture the relevant aspects of this technology by providing a comprehensive understanding of MW-assisted catalytic methane reforming. Guidelines for the development of high-performance catalyst under MW irradiation to retain enhanced catalytic activity over long methane reforming durations are also provided.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn