Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,791

 Chuyển đổi CO2 bằng quy trình phản ứng với methane trên cơ sở xúc tác ở nhiệt độ thấp dưới tác dụng gia nhiệt cảm ứng ở tần số sóng radio.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M Nguyen, Chi Phan, Shaomin Liu, Cuong Pham-Huu, Lam Nguyen-Dinh
Nơi đăng: Chemical Engineering Journal; Số: 1;Từ->đến trang: 19347;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Radio-frequency (RF) induction heating of nanoparticles has unfolded novel routes to heterogeneous catalytic chemical reactions. It offers contactless, direct, time- and energy-saving heating with high-achieved catalytic activity. Herein, the tailored chemical synthesis of mono-metallic Cu, binary Cu-Ni, Cu-Co, and ternary Cu-Ni-Co catalysts was evaluated for CO2 conversion via bi-reforming of methane (combined steam- and dry-reforming processes) under induction heating. All prepared catalysts were activated under RF heating to convert CO2 and co-reactants i.e., H2O (steam) and methane into syngas (H2 and CO) at a relatively low temperature of 400 °C. The Cu-Co sample delivered the highest catalytic performance and stability under all tested conditions. Experimental results elaborated that the concomitant presence of a magnetic element and an electrically conductive component in the catalyst system facilitates highly effective heating occurring via both hysteresis loss and Joule effects mechanisms. On account of Joule heating, the Cu-Co catalyst preserved its excellent stability for at least 50 h over the stream test at a reaction temperature higher than its Curie temperature (TC). The findings provide significant insights into the catalyst development for RF-assisted chemical reactions that are not needed to be heavily dependent on the use of strong magnetic metals or high input current to obtain desired reactant conversions.
ABSTRACT
Radio-frequency (RF) induction heating of nanoparticles has unfolded novel routes to heterogeneous catalytic chemical reactions. It offers contactless, direct, time- and energy-saving heating with high-achieved catalytic activity. Herein, the tailored chemical synthesis of mono-metallic Cu, binary Cu-Ni, Cu-Co, and ternary Cu-Ni-Co catalysts was evaluated for CO2 conversion via bi-reforming of methane (combined steam- and dry-reforming processes) under induction heating. All prepared catalysts were activated under RF heating to convert CO2 and co-reactants i.e., H2O (steam) and methane into syngas (H2 and CO) at a relatively low temperature of 400 °C. The Cu-Co sample delivered the highest catalytic performance and stability under all tested conditions. Experimental results elaborated that the concomitant presence of a magnetic element and an electrically conductive component in the catalyst system facilitates highly effective heating occurring via both hysteresis loss and Joule effects mechanisms. On account of Joule heating, the Cu-Co catalyst preserved its excellent stability for at least 50 h over the stream test at a reaction temperature higher than its Curie temperature (TC). The findings provide significant insights into the catalyst development for RF-assisted chemical reactions that are not needed to be heavily dependent on the use of strong magnetic metals or high input current to obtain desired reactant conversions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn