Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,444,498

 Ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới ngập lụt ở hạ lưu sông Cu Đê.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật, lần thứ 44; Số: 44;Từ->đến trang: 263-272;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến thành phố là hiện tượng ngập lụt. Đặc biệt là các vùng có các dự án đầu tư quan trọng và có địa hình tương đối phức tạp, chịu ảnh hưởng lớn ngập lụt như hạ lưu sông Cu Đê, nằm ở phía Bắc thành phố Đà Nẵng. Trong bài viết này, tác giả ứng dụng mô hình MIKE FLOOD để đánh giá mức độ và thời gian ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê, khi bản đồ địa hình không thể hiện và có thể hiện tuyến đường quốc lộ 1 (đường tránh thành phố Đà Nẵng) cũng như ảnh hưởng của sự lệch pha mực nước biên hạ lưu sông Cu Đê đến ngập lụt khu vực. Kết quả tính toán cho thấy đường quốc lộ 1 (QL1) làm ngăn cản dòng chảy nghiêm trọng đến vùng thượng lưu đường QL1; sự lệch pha của biên hạ lưu không ảnh hưởng đáng kể đến độ sâu ngập lụt trong vùng.
ABSTRACT
Da Nang City is the largest economic center of Central Region of Vietnam. In recent years, one of the issues that directly affected, seriously influenced of this city is flooded. Especially the areas with the important investment projects and complex topography, large flooding affected as the downstream of Cu De river basin located of the northern of Da Nang city. In this paper, The Authors applied MIKE FLOOD model to access the extent and duration time of flooding at downstream area of Cu De river basin when the DEM has and has not of the National highway N0.1 (the bypass of the Danang City) as well as the influence of the phase shift of downstream boundary to flooding of this area. Calculation results show that the National highway N0.1 prevents large flow; it makes upstream terrain of this National highway N0.1 is seriously flooded. The phase shift of the downstream boundary does not significantly affected with the depth of flooding in the terrain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn