Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014, Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[2] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 189/QĐ - ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016, Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[4] Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016, Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 94/QDKT-CĐĐHĐN. Năm: 2016.
[5] Giấy khen Tốt nghiệp thủ khoa Ngành. Số: 966/QĐ - ĐHBK. Năm: 2017.
[6] Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học giai đoạn 2014 - 2016, Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 507/NQ - KT. Năm: 2017.
[7] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017, Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[8] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018, Đại học Đà Nẵng. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn