Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mô hình MIKE URBAN để đánh giá hệ thống thoát nước mưa của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình, Trần Lưu Phước, Nguyễn Thế Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2 – ATCESD 2016". Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 42-45;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống thoát nước đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiêu thoát nước mưa trong đô thị. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh kết hợp với thiết kế và thi công ở nhiều khu vực chưa hợp lý; đã làm giảm hiệu quả thoát lũ gây ra ngập lụt cục bộ và làm ảnh hưởng lớn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Do đó, việc đánh giá khả năng tiêu thoát nước của các hệ thống thoát nước đã được xây dựng, xác định các điểm ngập lụt, đề xuất các giải pháp là hết sức cần thiết, cung cấp cơ sở cho công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và nâng cấp hệ thống sau này. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình MIKE URBAN (DHI) để kiểm tra khả năng thoát nước của hệ thống đã được xây dựng tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Drainage systems play an important role in ensuring the drainage of stormwater in urban areas. However, the rapid urbanization combined with unappropriated design and construction in many areas leads to reduce the effectiveness of drainage system. This not only causes local flooding but also affects significantly to the living and activities of local residents. Therefore, it is necessary to assess the capacity of the existing drainage system, such as identify flooding points, in order to suggest solutions to plan, designand upgrade the system later on. In this study, the authors apply MIKE URBAN (DHI) to evaluate the possibility of current drainage system in Cam Le district, Da Nang city.
[ 2017\2017m010d02_13_20_31Paper_-_NQ_Binh.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn