Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,443

 Evaluate the impact of climate change to stream flow regime, a case study at Cu De river catchment, Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Binh, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville
Nơi đăng: The Third RUNSUD International Conference; Số: 3;Từ->đến trang: 1;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In the context of climate change, adaptation has been considered as the key of human society’s life in next years. As shown in World Bank studies, with more than 70% of the population working in agriculture, inhabitants essentially concentrate at the coastal plain, Vietnam is among the countries most heavily affected by the consequences of climate change. It requires Vietnam to have strategy for mitigating the effect of this serious natural phenomenon. However, this work has faced many challenges, especially the lack of data for simulating the variation of catchment hydrological regime. This paper presents an experience for predicting changes in river flows under the effects of climate change in case of catchment lacking in data. Via deterministic distributed model, the study demonstrates the varied tendency of stream flow of Cu De catchment in the end of 21st century.
[ 2016\2016m08d027_8_34_56Conference_RUNSUD_2016_-_Submit.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn