Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,326,246

 Tính xói cục bộ tại trụ cầu dựa vào mô phỏng số dòng chảy ba chiều
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng
Nơi đăng: Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Nội; Số: 19;Từ->đến trang: 34-43, ISBN:978-604-95-0226-2;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, hiện tượng xói cục bộ tại các trụ cầu đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu và đề xuất thông qua các công thức tính toán khác nhau; một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả tính toán trong công thức tính xói trụ cầu là vận tốc dòng chảy. Đa số các công trình nghiên cứu sử dụng vận tốc dòng chảy là trung bình một chiều, hoặc trung bình hai chiều theo phương thẳng đứng để tính xói. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phần mềm TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy ba chiều tại trụ cầu; xói cục bộ được tính bằng phương trình biến đổi đáy. Kết quả tính toán xói cục bộ, thực hiện cho cầu mới Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng, được so sánh với kết quả thực đo cho thấy có sự phù hợp.
ABSTRACT
Currently, The local scour at the bridge piers was more interested for many researchers which were suggested a lot of formula; one of the key factors determining the results is the intensity of velocity field. In the most of investigation are using the one-dimensional or two-dimensional horizontal flow model for calculating the local scour at bridge piers. In this paper, the authors use the TELEMAC 3D software to simulate flow through the bridge piers; local scour at bridge piers is calculated by bed-evolution equation. The results of local scour depth at bridge piers, the New Tran Thi Ly bridge, Danang City, were verified with the field measurement data which is matched field data.
[ full paper-chtk 2016-nqbinh -nthung.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn