Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,621

 Applying deterministic distributed hydrological model for stream flow data reproduction. A case study of Cu De Catchment, Vietnam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Ngoc Duong, Nguyen Quang Binh, Le Xuan Cuong, Qiang Ma, Philippe Gourbesville
Nơi đăng: Proceding Engineering, Korea; Số: 154;Từ->đến trang: 1010-1017;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Deterministic distributed model has been confirmed as one of highest performance model for representing the hydrological regime. By the capacity of covering all hydrological components in a catchment, this model is expected to be an effective tool for restoring the stream flow data, especially at lack of data catchment. In this study, a deterministic hydrological model - MIKE SHE (DHI) - is applied for reproducing the daily flow data in 20 years of Cu De river catchment, Viet Nam. The model is constructed over 425.2 Km2 with most of catchment's hydrological components. These components are set up in principle based on the characteristics of neighbouring catchment, Vu Gia - Thu Bon.
[ submit - hic 2016.docm ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn