Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,448,577

 Mô phỏng số dòng chảy 3 chiều và tính toán độ sâu xói cục bộ tại trụ cầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững"; Số: 2, ISBN: 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 639 - 645;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, hiện tượng xói cục bộ tại các trụ cầu đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu và đề xuất thông qua các công thức tính toán khác nhau. Và một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả tính toán trong các công thức là vận tốc dòng chảy. Tuy nhiên đa số các công trình nghiên cứu chỉ sử dụng vận tốc dòng chảy là trung bình một chiều, hoặc trung bình hai chiều theo phương thẳng đứng. Việc nghiên cứu kết cấu dòng chảy thực quanh trụ cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thiết kế, bố trí các trụ cầu và làm tăng khả năng thoát lũ qua cầu. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phần mềm TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy 3D qua các trụ cầu – áp dụng tính toán cho cầu mới Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; đồng thời kiểm tra và so sánh kết quả tính toán độ sâu xói cục bộ với kết quả đo đạc thực tế.
ABSTRACT
Currently, The local scour at the bridge piers was more interested for many researchers which were suggested a lot of formula. And one of the key factors determining the results is the intensity of velocity field. However, in the most of investigation are using the average velocity in one - dimensional or two - dimensional horizontal flow model. So, the investigation the exact field velocity, direction and magnitude of the velocity is extremely important to the design, the arrangement of the piers and increases the flood drainage. In this paper, the authors use the TELEMAC 3D software to simulate flow through the bridge piers - applying to the New Tran Thi Ly bridge, Da Nang city; the results of local scour depth were verified with the field measurement data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn