Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,810

 Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình*; Nguyễn Thế Hùng, Lê Quang Chính
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 06-10;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tam Kỳ là một thành phố trung tâm và đang phát triển của tỉnh Quảng Nam. Nhiều dự án đang tập trung đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng, nâng cấp các khu dân cư mới để đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, do việc đầu tư dàn trải, không đúng với quy hoạch, hệ thống cấp nước không kịp đáp ứng; nên đã dẫn đến tình trạng thành phố này thiếu nước trầm trọng. Vì vậy, việc giải quyết nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy và sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nước của thành phố Tam Kỳ ở hiện tại và tương lai là hết sức cần thiết. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình MIKE URBAN để hiệu chỉnh tham số mô hình và kiểm tra khả năng cấp nước của hệ thống theo hiện trạng; đồng thời đề xuất, tính toán và kiểm tra hệ thống cấp nước của thành phố theo quy hoạch định hướng đến năm 2030 khi nhu cầu dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra.
ABSTRACT
Tam Ky is a central and developing city of Quang Nam province. Many projects are invested in building technical infrastructure, expanding and upgrading new residential areas to ensure social security. However, inadequate investment and improper planning; lead to severe water shortages in many residential areas. Therefore, it is very necessary to cater for the needs of water supply for living activities, for fire prevention and fighting, and for production as well as to improve the efficiency in water use in the present and in the future. In this paper, the authors have used MIKE URBAN model to calibrate the model parameters and test the capability of water supply systems at present, and propose, calculate and check the water supply system of the city according to orientation planning by 2030 when the biggest demand for water, and fires may happen.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn