Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,339

 Using the TELEMAC 3D model for estimating the impact of bridge construction to river hydrodynamic regime
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Philipe GOURBESVILLE
Nơi đăng: Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia; Số: ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print);Từ->đến trang: 1594-1603;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Tran Thi Ly is one of the large bridges on Han River, Danang, Vietnam. This bridge plays an important role in
regional socio economic development. However, its construction is judged to affect particularly flow regime
and morphology of Han River. It may cause serious consequences towards river bank and work stability. In
order to reduce the negative impacts, there is a need to estimate the variation in hydrodynamic of Han River
under the impact of Tran Thi Ly Bridge. For this purpose, one TELEMAC 3D is established to represent, in
detail, Han River flow process before and after Tran Thi Ly construction. The study is expected to analyze
reasonable level of Tran Thi Ly Bridge’s hydraulic aspect as well as to provide basic scientific bases for
mitigating any unexpected consequence. The paper also demonstrates TELEMAC 3D ability in simulating the
river hydrodynamic regime and in determining the river’s variation due to outside factors.

[ 01-04-1172.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn