Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,358,046

 Application of remote sensing, drones and GIS to assess changing topography of Cua Dai, Quangnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Binh NGUYEN, Xuan Canh MAI, The Hung NGUYEN and Kazuo KONAGAI
Nơi đăng: The 5th Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, September 18 - 19, Hoi An, Vietnam; Số: ISBN 978-604-82-2197-3;Từ->đến trang: 185- -190;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
With modern techniques of remote sensing technology, GIS tools combined with drones. The monitoring and evaluation of the changes in the estuary becomes more convenient and accurate. In this study, the authors used a combination of these techniques to assess the variation topography of the Cua Dai estuary, Quang Nam province in recent times. One of the estuaries is happening serious erosion in the country. The research results show that this region is a major change in topography, especially before and after the 2016 flood.
[ hoi thao quoc te.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn