Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,346,088

 Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville
Nơi đăng: Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore; Số: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5;Từ->đến trang: 1217-1231;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Construction works like bridges may affect significantly the morphology of a river. Estimating the potential impact in order to propose the most appropriate mitigating solution is considered as a compulsory requirement in the design process towards river construction. In this paper, authors have used the TELEMAC-3D modelling system to assess the variation erosion process within the Han river which is the largest river of DaNang city (Vietnam) for the development of the new Tran Thi Ly bridge. The paper provides an operational approach for both optimizing the Tran Thi Ly bridge on the hydraulic point and view and developing solutions to overcome the weak points of defined design. The paper also demonstrates the TELEMAC-3D ability in simulating and determining the river’s morphological variation due to external factors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn