Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,327,120

 Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường; Số: ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018);Từ->đến trang: 58 - 66;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong những lưu vực sông có nguồn thủy năng lớn của cả nước. Hiện nay đã có nhiều công trình hồ chứa được quy hoạch và xây dựng trên lưu vực. Tuy nhiên một vấn đề lớn đặt ra trong quá trình khai thác các công trình hồ chứa là tính toán xác định tải lượng bùn cát về hồ theo thời gian. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ sử dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT để xác định tải lượng bùn cát về tại vị trí xây dựng 4 hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là: A Vương, sông Bung 4, DakMi 4 và sông Tranh 2 trong thời gian 31 năm, từ năm 1980 – 2010. Kết quả tính toán cho thấy, tải lượng bùn cát về các hồ tập trung chủ yếu vào bốn tháng mùa lũ (tháng 9, 10, 11, 12). Khối lượng bùn cát trung bình trong mùa lũ tại bốn hồ A Vương, Sông Bung 4, DakMi 4 và sông Tranh 2 lần lượt là: 1733.76 tấn, 40610.90 tấn, 71593.86 tấn, 77374.78 tấn, tương ứng chiếm 85.84%, 78.49%, 82.72%, 82.19% khối lượng bùn cát trung bình năm.
ABSTRACT
The Vu Gia - Thu Bon river basin is one of the river basins has large hydropower resources in the country. At present, many reservoirs are planned and constructed in the basin. However, a major problem in the exploitation of reservoirs is the determination of sediment load in the reservoir over time. In this study, the authors will use the SWAT semi-distribution model to determine the sediment load at the site of 4 large reservoirs upstream of Vu Gia - Thu Bon river basin: A Vuong, Song Bung 4, Dakmai 4 and Tranh 2 river during 31 years, from 1980 to 2010. The results show that the sediment load in the reservoirs is mainly concentrated in four months of flood season (9, 10, 11, 12). The average sediment load during the flood season in four A Vuong, Song Bung 4, Dakmi 4 and Tranh 2 reservoirs was 1733.76 tons, 40610.90 tons, 71593.86 tons, 77374.78 tons, respectively, accounting for 85.84%, 78.49% 82.72%, 82.19% of average annual sediment load.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn