Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,094

 Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1 và mô hình số hóa độ cao SRTM cho tỉnh Bình Định
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 5(126).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công tác phòng chống thiên tai, xác định nhanh chóng mức độ và phạm vi ngập lụt mà không phụ thuộc vào yếu tố thời tiết là một yêu cầu cấp thiết. Trong nghiên cứu này tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu xác định vùng ngập lụt bằng ảnh viễn thám. Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Sentinel-1 của cơ quan vũ trụ Châu Âu cung cấp kết hợp với mô hình số độ cao SRTM được thu thập từ cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) để xây dựng bản đồ ngập lụt cho tỉnh Bình Định trong trận lũ lớn xảy ra năm 2017 kéo dài từ ngày 25/11 đến ngày 05/12. Kết quả nghiên cứu hi vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở để hiệu chỉnh cho các mô hình thủy lực và chính quyền trong việc xác định các vùng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.
ABSTRACT
In the prevention of natural disasters, quickly determining the depth and inundation of flooding without depending on weather factors is an urgent need. In this study, the author will present the results of the study to determine flooded areas with radar images. The study uses the European Space Agency's Sentinel-1 image combined with digital elevation model (DEM) SRTM collected from the United States Geological Survey (USGS) to build a flood map for Binh Dinh province during a major flood in 2017, from 25/11 to 05/12. Hopefully,the results of the study will provide additional basis for calibrating hydraulic models, and for Government in identifying areas affected by flooding.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn