Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,345,914

 So sánh các kỹ thuật phân tích và xác định quy luật diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng ảnh viễn thám
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Bình*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 7-12;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay có nhiều kỹ thuật sẵn có để phân tích diễn biến đường bờ biển bằng ảnh viễn thám, tuy nhiên lựa chọn kỹ thuật phù hợp cho một khu vực nghiên cứu cụ thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng bốn kỹ thuật phân tích phổ biến bao gồm: Chỉ số nước khác biệt (NDWI), Chỉ số nước khác biệt được hiệu chỉnh (MNDWI), Chỉ số trích xuất nước tự động (AWEI), tỷ số ảnh (BR) để trích xuất đường bờ cho vịnh Đà Nẵng. Các kết quả thu được sẽ được kiểm chứng với dữ liệu thực đo và hình ảnh từ Google Earth. Các kết quả phân tích cho thấy kỹ thuật phân tích tỷ số ảnh (BR) có kết quả tốt và phù hợp hơn so với ba kỹ thuật còn lại. Dựa vào kỹ thuật này, tác giả tiến hành phân tích và đánh giá thêm diễn biến đường bờ Vịnh Đà Nẵng theo mùa khô, mùa mưa và theo năm tương ứng với thời gian 1996, 2001, 2006, 2011, 2016.
ABSTRACT
There are now many available techniques to analyze the coastline by using remote sensing images, but choosing the appropriate technique for a specific study area is still difficult. In this study, the author uses four common analytical techniques: Normalized Difference Water Index (NDWI), Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI), Automated Water Extraction Index (AWEI), Band ratio (BR) to extract shoreline for Danang Bay. The results will be validated with observed data and imagery from Google Earth. The analytical results show that the technique of Band ratio (BR) has better and more suitable results than the other three techniques. Based on this technique, the author analyzes and evaluates the shoreline of Danang Bay coastline in dry season, rainy season and in the year 1996, 2001, 2006, 2011 and 2016 respectively
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn