Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,348,405

 Sử dụng công cụ FFC-WRED đánh giá ảnh hưởng của mật độ trạm đo mưa tới dòng chảy lũ đến các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Ngọc Dương*, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thị Tường Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 17-20;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mức độ chính xác của dữ liệu mưa ở phạm vi một lưu vực chịu chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó mật độ trạm đo được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dữ liệu mưa ở khu vực đó. Nhận thấy được tầm quan trọng của các công trình hồ chứa đến sự phát triển kinh tế và an toàn cuộc sống của người dân. Ngoài mạng lưới trạm thủy văn quốc gia, nhiều khu vực đã được đầu tư lắp đặt mới các trạm đo mưa. Với nguồn dữ liệu mới này, việc đánh giá lại dòng chảy lũ về các hồ chứa có ý nghĩa quan trọng. Đảm bảo khai thác tối đa nguồn nước và an toàn cho bản thân công trình hồ chứa. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ đánh giá lại dòng chảy lũ về các hồ chứa nước ở thành phố Đà Nẵng, giữa tài liệu trạm đo mưa quốc gia và các trạm đo mưa mới được bổ sung. Thông qua công cụ tính toán thủy văn (FFC-WRED) đã được nhóm tác giả phát triển dựa theo TCVN 9845-2013 và quy phạm QP.TL.C-6-77.
ABSTRACT
Rainfall data accuracy within a basin is influenced by many factors, among which the density of a gauging station is believed to have a significant impact on the quality of the rainfall data in that area. Owing to awareness of the importance of reservoirs to the economic development and safety of people's lives, new rain gauging stations have been installed in many areas in addition to the National Hydrological Network. With this new source of data, it is of important significance to re-evaluate the flood flow into reservoirs in order to ensure maximum exploitation of water resources and safety for the reservoirs themselves. In this study, we review the flood flow into Danang city’s reservoirs based on data provided by the national rain gauging station and the newly installed ones respectively. The study has been conducted by means of the Hydrographic Calculations Tool (FFC-WRED that we have developed in accordance with TCVN 9845-2013 and the Code of Practice - QL.TL.C-6-77.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn