Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu Xây dựng bền vững tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 5/2019. Trang: 77-83. Năm 2019. (Jun 13 2019 3:40PM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN. Tác giả: Trương Quỳnh Châu, Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long. Tạp chí Xây dựng. Số: Tập 09/2017. Trang: 206 - 210. Năm 2017. (Dec 2 2017 10:11AM)
[3]Bài báo: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XANH TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 09/2017. Trang: 211 - 215. Năm 2017. (Dec 2 2017 10:09AM)
[4]Bài báo: NHẬN THỨC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH XANH CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Trương Quỳnh Châu, Phan Thị Như Quỳnh, Trần Văn Thành, Mạc Thị Vy. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(120).2017 Quyển 3. Trang: 101 - 105. Năm 2017. (Nov 16 2017 2:13PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí ĐHĐN. Số: số 1 [98] Q1. Trang: 98-103. Năm 2016. (Sep 14 2016 11:15PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Hội thảo ATCESD 2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 243-254. Năm 2015. (Sep 14 2016 11:14PM)
[7]Bài báo: Đề xuất sử dụng các thiết bị quan trắc nhằm phát hiện sớm sự biến dạng của nền đất trong quá trình thi công tầng hầm. Tác giả: Phan Quang Vinh, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(45). Trang: 288 - 293. Năm 2011. (Sep 15 2016 9:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Building a Decision-Making Support Framework for Installing Solar Panels on Vertical Glazing Façades of the Building Based on the Life Cycle Assessment and Environmental Benefit Analysis. Authors: Duc Long Luong, Quang Trung Nguyen, Anh Duc Pham, Quynh Chau Truong and Minh Quan Duong.. energies (SCIE - Q2). No: 13, 2376. Pages: doi:10.3390/en13092376. Year 2020. (Jun 15 2020 2:11PM)
[2]Article: Developing an Optimisation Model of Solar Cell Installation on Building Facades in HighRise Buildings – A Case Study in Viet Nam. Authors: Quang Trung Nguyen, Duc Long Luong, Anh Duc Pham, and Quynh Chau Truong. GMSARN International Journal (Scopus Q4). No: ISSN:1905-9094. Pages: Volume 15, Number 1, March 2021, 44-49. Year 2020. (Apr 22 2020 3:38PM)
[3]Article: Hybrid machine learning for predicting strength of sustainable concrete. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, Quang-Trung Nguyen & Ngoc-Son Truong. Soft Computing (Scopus). No: March 2020. Pages: 77-83. Year 2020. (Apr 22 2020 8:48PM)
[4]Article: The Development of a Decision Support Model for Eco-Friendly Material Selection in Vietnam. Authors: Anh-Duc Pham, Quang Trung Nguyen, Duc Long Luong, and Quynh Chau Truong. Sustainability (SCIE - Q2). No: Apr, 2020. Pages: 41-52. Year 2020. (Apr 22 2020 8:54PM)
[5]Article: Predicting Compressive Strength of High Performance Concrete Using Metaheuristic-Optimized Least Squares Support Vecter Regression. Authors: Anh-Duc Pham; Nhat-Duc Hoang; Quang-Trung Nguyen. ASCE Journal of computing in Civil Engineering (SCI). No: 06015002. Pages: 01-04. Year 2015. (Apr 14 2016 8:21AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn