Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,798,489

QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Applied mechanics and materials. No: 889. Pages: 580-587. Year 2019. (Oct 2 2019 8:57AM)
[2]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development, 18-19 May 2018, Danang, Vietnam. No: Vol 2. Pages: 562-569. Year 2018. (May 18 2018 10:30AM)
[3]Article: Design methodology for energy efficientcy of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. Research in Interactive Design : Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing. No: Vol 4. Pages: 466-471. Year 2014. (Feb 27 2018 9:07AM)
[4]Article: Design methodology for energy efficiency of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. IDMME - Virtual Concept – Improve - Ingegraf 2014, Toulouse, Pháp. No: 2014. Pages: 00. Year 2014. (Feb 27 2018 10:44AM)
[5]Article: Méthodologie de (re)conception de l’outil de production pour minimiser sa consommation d’énergie. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. 21ème Congrés Français de Mécanique CFM 2013, Bordeaux, Pháp. No: 21. Pages: Cdrom. Year 2013. (Feb 27 2018 9:11AM)
[6]Article: Evaluating energy consumption of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. SLIM, Proceeding of the 3rd international conference on sustainable life in manufacturing, Tuyap, Istanbul, Thổ Nhĩ Kì. No: 3. Pages: 115-119. Year 2012. (Feb 27 2018 9:09AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn