Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,188

 ”Ứng dụng công nghệ GIS phân vùng chất lượng nước vịnh Vịnh Cửa Lục tỉnh Quảng Ninh”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Phương Thanh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 04;Từ->đến trang: 154 - 160;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân vùng chất lượng nước là vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc quản lý, dự báo xu thế diễn biến chất lượng nước từ đó giúp xây dựng các giải pháp giảm ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường nước. GIS ngày càng được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, đánh giá diễn biến, giám sát và dự báo về sự biến đổi chất lượng nước. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi chỉ trình bày phương pháp ứng dụng GIS để phân vùng chất lượng nước vịnh Cửa Lục cho một số chỉ tiêu cơ bản.
ABSTRACT
Partitioning of water quality is a very important issue and is of great significance in the management, trend forecasting changes in water quality which help build solutions to reduce pollution, environmental management and protection water. Using GIS technology in order to partition pollution zoning water in Cua Luc Bay will help us assess the status of eutrophication in bay, from this, there are propositions about the solution for protecting water environment better
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn