Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,167

 Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Đà Nẵng”
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Diệu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và giáo dục số 2, ĐHSP
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 2012;Từ->đến trang: 1113-1116;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Global climate change
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn