Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,184

 Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở tp Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái đinh cư
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Trương Phước Minh
Nơi đăng: Kỉ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2012
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 02;Từ->đến trang: 222- 2222 quyển 4;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Trượt lở đất là một trong những tai biến thiênnhiên có tác động rất lớn đến tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội của con người.- TP Đà Nẵng nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra trượt lở đất cao.- Việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho các cơ quan, ban ngành và nhân dân,…phòng tránh được những hậu quả do hiện tượng trượt lở đất gây ra và là cơ sở để quy hoạch bố trí các hoạt động sản xuất và tái định cư phù hợp
ABSTRACT
- Landslide is a disaster thiennhien have a huge impact on natural and socio-economic activities of the people.- Danang City is located in the high threat of landslides.- The study of this topic will help the agencies, departments and people, to avoid the consequences caused by the landslide phenomenon and is the basis for planning the layout and production activities appropriate resettlement
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn