Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,161

 “Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP; Số: 01;Từ->đến trang: 2344-2350;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai thì xác định diện tích và mục đích sử dụng đất là điều quan trọng. Do đó bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng trong công tác quản lí, thiết kế và quy hoạch sử dụng đất. Hiện nay có nhiều phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như đo vẽ trực tiếp, hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã có ở những năm trước và phương pháp sử dụng viễn thám và GIS. Trong đó, phương pháp sử dụng viễn thám và GIS được xem là có hiệu quả cao trong xử lí thông tin, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá biến động sử dụng đất
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
To strengthen the governance of land, determine the area of land use and purpose is important. Therefore the current land use map is an important document in the management, design and land use planning. There are many methods of mapping land use direct mapping, edit the current land use map in the years ahead and method using remote sensing and GIS.In particular, use of remote sensing and GIS methods are considered to be highly effective in processing information, current land use mapping and assessment of changes in land use
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn