Nguyễn Thị Đông Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,540,443

 
Mục này được 28639 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Đông Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/11/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ lọc hoá dầu; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48, Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3519689; Mobile: 0935878117
Email: ntdphuong@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2002 - 2010: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ hóa học
Năm 2010 - 2013: Nghiên cứu sinh tại trung tâm chuyển giao công nghệ sinh học, thực phẩm và môi trường, Đại học Nantes, Cộng Hòa Pháp
Năm 2014 đến nay: Giảng dạy tại bộ môn công nghệ thực phẩm và sinh học
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Cultivation of chlorella vulgaris in seafood wastewater ‐ The Influence of culture conditions on microalgae growth and nutrient removal. Tác giả: Thi Dong Phuong NGUYEN. International Conference on Green Technologies for Sustainable Water October 13 - 16, 2017 Pan Pacific Hanoi Hotel, Vietnam. Trang: 21-22. Năm 2017. (Feb 5 2018 9:27AM)
[2]Bài báo: INFLUENCE OF CULTIVATION OF CHLORELLA VULGARIS ON MICROORGANISMIN SEAFOOD WASTEWATER. Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong1, *, Tran Thi Ngoc Thu1, Le Thi Van Anh2, Nguyen Huu Phuoc Trang3. Journal of Biotechnology. Số: 14(4). Trang: 1-6. Năm 2016. (Feb 5 2018 9:23AM)
[3]Bài báo: Thu hoạch loài tảo Chlorella Vulgaris nhờ lọc màng. Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương*
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 97. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[4]Bài báo: Thu hoạch loài tảo Chlorella Vulgaris nhờ sự tăng pH tự nhiên - Hướng nuôi cấy mới trong môi trường nước thải. Tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 12(85). Trang: 66 - 69. Năm 2014.
(Mar 20 2015 10:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Auto-flocculation through cultivation of Chlorella vulgaris in seafood wastewater discharge: Influence of culture conditions on microalgae growth and nutrient removal. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Van Anh Le, Truc Xuyen Nguyen Phan,Pau-Loke Show,4 and Shir Reen Chia. Journal of Bioscience and Bioengineering. No: Volume 127, Issue 4. Pages: 492-498. Year 2019. (Jul 20 2019 3:37PM)
[2]Article: Bioflocculation formation of microalgae-bacteria in enhancing microalgae harvesting and nutrient removal from wastewater effluent. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen , Thi Van Anh Le , Pau Loke Show , Thanh Thuy Nguyen , Minh Hien Tran, Thi Ngoc Thu Trana , Sze Ying Leee. Bioresource Technology. No: Volume 272. Pages: 34-39. Year 2019. (Jul 20 2019 3:42PM)
[3]Article: Investigation of the Relationship between Bacteria Growth and Lipid Production Cultivating of Microalgae Chlorella Vulgaris in Seafood Wastewater. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang,Hui Yi Leong,Thi Ngoc Thu Tran,Thi Bich Hau Vu,Thi Trung Chinh Nguyen, Pau Loke Show. Energies, MDPI. No: 12(12). Pages: 2282-2294. Year 2019. (Jul 20 2019 3:53PM)
[4]Article: Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design. Authors: Thi Ngoc Thu Tran Kit Wayne Chew Xuan Vung Bui Thi Dong Phuong Nguyen Thi Tuyet Anh Le Thi Minh Hanh Truong Pau L. Show. Journal of Food Processing and Preservation. No: https://doi.org/10.1111/jfpp.14078. Pages: online. Year 2019. (Jul 20 2019 3:57PM)
[5]Article: Integration Process for Protein Extraction from Microalgae Using Liquid Biphasic Electric Flotation (LBEF) System. Authors: Sankaran R1,2, Show PL3, Cheng YS4, Tao Y5, Ao X6, Nguyen TDP7, Van Quyen D8.. Molecular Biotechnology Part B of Applied Biochemistry and Biotechnology. No: 60(10). Pages: 749-761. Year 2018. (Jul 20 2019 3:47PM)
[6]Presentations: Cultivation of Chlorella Vulgaris for wastewater treatment and biofuel production. Authors: Thi Dong Phuong NGUYEN. 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conferences. Pages: 109. Year 2015. (Nov 6 2015 10:32AM)
[7]Article: Harvesting Chlorella vulgaris by natural increase in pH: effect of medium composition. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Matthieu Frappart, Pascal Jaouen, Jérémy Pruvost & Patrick Bourseau
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Environmental technology. No: Volume 35, issue 11. Pages: 1378 - 1388. Year 2014. (Mar 19 2015 5:48PM)
[8]Presentations: Récolte de microalgues (Chlorella vulgaris) par autofloculation et procédés membranaires. Authors: M. Frappart, T.D.P. Nguyen, P. Jaouena, J. Pruvost, P. Bourseau. SFGP2013 - XIVe, Lyon France
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 1-2. Year 2013.
(Mar 19 2015 9:10PM)
[9]Presentations: Harvesting microalgae by autoflocculation. Authors: M. Frappart, T. D. P. Nguyen, P. Jaouen, J. Pruvost and P. Bourseau. 9th European Congress of Chemical Engineering / 2nd European Congress of Applied Biotechnology, The Hague, April 21-25, 2013. Pages: 7-8. Year 2013. (Mar 19 2015 6:32PM)
[10]Presentations: Harvesting microalgae by membrane separation. Authors: M. Frappart, T.D.P. Nguyen, P. Jaouen, J. Pruvost, P. Bourseau
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. EUROMEMBRANE 2012 Conference, London
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Year 2012.
(Mar 19 2015 9:03PM)
[11]Presentations: Microalgae suspensions: some key aspects for industrial cultivation. Authors: Patrick Bourseau, Thi-Dong-Phuong Nguyen, Antoine Souliès
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Conference on Colloids and Complex Fluids: Challenges and Opportunities. Year 2012. (Mar 19 2015 9:07PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn