Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntin' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,986,073

QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Factors Affecting the Kinked Steel Grid Reinforcement in MSE Structures. Authors: Tin N., Bergado D.T., Mai L.X.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement, and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to Climate Change including Global Warming, Thailand. Year 2009. (Jan 1 2011 2:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn