Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,739,781

 Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 5
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 5;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Áp dụng lý thuyết trò chơi trong thương mại quốc tế, bài viết này phân tích việc lựa chọn chính sách thương mại thông qua trò chơi thuế quan giữa các chính phủ trong thị trường quốc tế cạnh tranh không hoàn hảo. Nội dung phân tích tập trung làm sáng tỏ vài trò của sự tương tác chiến lược trong việc hình thành chính sách thương mại của mỗi quốc gia.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

Applying the game theory to international trade, this paper analyses the selection of trade policy through the tariff game between governments in imperfect international competition. The analysis focuses on clarifying the role of strategic interaction in the formation of each country’s trade policy.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn