Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,969,111

 Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong nền kinh tế Việt Nam: Phân tích theo mô hình tăng trưởng của Lewis- Fei- Ranis cho nền kinh tế dồi dào lao động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển; Số: 210 (II);Từ->đến trang: 2-10;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, tập trung vào vai trò của ngành chế biến, chế tạo đối với việc làm. Tổng quan về khung phân tích và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu việc làm ở nền kinh tế dồi dào lao động tạo nền tảng cho việc phân tích về sự chuyển dịch việc làm ở Việt Nam trong hai thập niên gần đây. Kết quả phân tích cho thấy ngành chế biến, chế tạo đã đạt hiệu suất cao trong việc thu hút một khối lượng lớn lao động tay nghề thấp từ khu vực nông nghiệp. Trong ngành chế biến, chế tạo, các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho nền kinh tế.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn