Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,086

 Cú sốc vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 và “Căn bệnh Hà Lan” đối với nền kinh tế Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thủy & Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: 3 (07);Từ->đến trang: 01-09;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vốn đầu tư nước ngoài được đánh giá là nguồn lực quan trọng đối với việc phát triển kinh tế ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam. Tuy vậy vốn đầu tư nước ngoài vẫn có thể mang lại tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. Bài viết này phân tích tác động của cú sốc vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 đối với nền kinh tế Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy lượng ngoại tệ vào Việt Nam gia tăng đột biến đã gây ra “Căn bệnh Hà Lan” đối với nền kinh tế Việt Nam: tăng tỷ giá thực, thay đổi cơ cấu kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu. Nghiên cứu đồng thời đề xuất các hàm ý cho việc quản lý vốn đầu tư nước ngoài và điều hành tỷ giá.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Foreign investment has been a crucial factor of economic development in developing countries, in particular in Vietnam. However, foreign capital inflows in forms of foreign direct investment and portfolio investment still result in adverse effects on an overall economy. This paper aims to examine the impact of investment boom in the period 2006-2010 on Vietnamese economy. It reveals that the foreign investment inflow into Vietnam resulted in “Dutch Disease” for the Vietnamese economy: appreciating real exchange rate; changing economic structure and trade patterns. Finally, the study offers several policy implications on foreign investment governance as well as exchange rate adjustment.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn