Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,376

 Multinational Enterprise Growth and Vietnam’s Employment and Wages in Manufacturing and Trade Industries: Did Takeovers Play a Role?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Eric D. Ramstetter & Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Working Paper Series, Asian Growth Research Institute; Số: 2016--5;Từ->đến trang: 101-123;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper examines how foreign multinational enterprises (MNEs) have grown in Vietnam’s manufacturing and trade industries, and tries to shed light on how MNE takeovers of Vietnamese firms have affected employment, and wages between 2000 and 2012. Although the scale of MNE activity has been substantial and grown in recent years, there are substantial discrepancies in measures of MNE shares from alternative sources and uncertainty over the actual share of MNEs in Vietnamese production or employment. On the other hand, the number of MNE takeovers has been very small and they appear to have played only a small role in changes of MNE shares. Rather, changes in MNE shares have resulted primarily from the entry and exit MNEs and changes in the scale of MNE activity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn