Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,671,387

 Mô hình Gravity theo cách tiếp cận Panel data: Phân tích thực nghiệm với hàm ý cho Khu thương mại tự do ASEAN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Trung Kien
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: ASEAN Economic Bulletin
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 26(3);Từ->đến trang: 266-277;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper examines the determinants of export flows of countries in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) through estimations of panel data using a gravity model. In particular, the paper employs the Hausman-Taylor (HT) estimation for a country panel data of thirty-nine countries during the period 1988–2002 based on a two-way error component form of the gravity model. The estimations show that export flows increased proportionately with GDP, and that the formation of AFTA has resulted in significant trade creation among its members. Finally, the paper suggests that trade facilitation policy can play an important role in setting the stage for AFTA’s transition to a Free Trade Area.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn