Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,307

 Tự do hóa thương mại - đầu tư và sự chệnh lệch về tiền lương giữa lao động có kỹ năng và lao động không có kỹ năng ở Việt Nam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutse
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: The tenth annual conference of Asia Pacific Economic Association
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 1;Từ->đến trang: 301-21;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper examines the impact of trade and investment liberalization on the wage skill premium between skilled and unskilled workers in Vietnam. The result from a cross-section estimation using a firm-level dataset reveals the important role of trade liberalization as an impetus for narrowing the skill premium. There is also evidence that foreign investment has a significant effect on widening the wage skill premium. More importantly, export-oriented foreign investment is likely to play an important role on the wage skill premium in Vietnamese manufacturing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn