Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,716

 Factors affecting the adoption of management accounting practices: a literature review for a vietnamese textile enterprises – based research, 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking Proceedings 2018, ISBN 978-963-449-097-5
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Kim Ngoc The University of Danang, Vietnam Prof. Dr. István Takács The Óbuda University, Keleti Falculty of Business and Management takacs.istvan@kgk.uni-obuda.hu
Nơi đăng: 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking Proceedings, Óbuda University; Số: MEB 18;Từ->đến trang: 293-305;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn