Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các lý thuyết liên quan đến nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7. Số: 7. Trang: 284-288. Năm 2018. (Jul 11 2019 1:30PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp dệt may Việt Nam: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc. Tạp chí Kế toán - kiểm toán. Số: Số 9/2017 (168). Trang: 47-51. Năm 2017. (Jul 11 2019 1:18PM)
[3]Bài báo: Đề xuất các giải pháp để xây dựng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán ứng dung vào công tác giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 73. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[4]Bài báo: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY . Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Kim Ngọc. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực. Số: 3. Trang: 139-142. Năm 2014. (Sep 11 2014 3:34PM)
[5]Bài báo: Xử lý một số điểm khác biệt khi ghi nhận doanh thu, chi phí theo chính sách thuế và chế độ kế toán trong hạch toán kê toán và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học Công nghệ Thông tin và Ứng dụng Công nghệ Thông tin
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 215-221. Năm 2013.
(Sep 11 2014 3:23PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 70. Năm 2013.
(May 5 2014 3:08PM)
[7]Bài báo: Sự khác biệt giữa chính sách thuế và chế độ kế toán trong việc xác định doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán trong doanh nghiệp. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 9. Trang: 75-80. Năm 2012.
(Sep 11 2014 3:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors affecting the adoption of management accounting practices: a literature review for a vietnamese textile enterprises – based research, 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking Proceedings 2018, ISBN 978-963-449-097-5 . Authors: Nguyen Thi Kim Ngoc The University of Danang, Vietnam Prof. Dr. István Takács The Óbuda University, Keleti Falculty of Business and Management takacs.istvan@kgk.uni-obuda.hu. 16th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking Proceedings, Óbuda University. No: MEB 18. Pages: 293-305. Year 2018. (Jul 11 2019 1:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn