Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,179

 Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 12(73).2013 Quyển 2;Từ->đến trang: 70;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận thức được đầy đủ vai trò, bản chất và nội dung của KTQT, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí và vận dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh là một vấn đề bức thiết giúp cho các nhà quản trị có thể quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết đã nghiên cứu thực tế về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó chỉ tập trung ở các doanh nghiệp dệt may thuộc thành phần kinh tế Nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa, cụ thể là Công ty cổ phần dệt may 29/3 và Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Qua đó, bài viết đã đề xuất phương hướng và các giải pháp để xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí có tính chất điển hình và suy rộng để vận dụng cho các doanh nghiệp dệt may khác trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
With full awareness of the roles, nature and contents of management accounting, cost management accounting and its application to practical work is especially an essential issue for managers to manage and conduct their enterprises’ operation effectively in the market economy. This article deals with a research on the real cost management accounting of some Textile firms in Danang City, with a focus on the State Textile Companies which have been equitized before. This can be listed here as the March 29 Textile Garment Joint Stock Company and Hoatho Textile Garment Joint Stock Corporation. Some orientations and solutions to the construction of a model for cost management accounting and expansion of this model to manipulate to other Textile firms in Danang City are also suggested in this article.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn