Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,795,479

 Xử lý một số điểm khác biệt khi ghi nhận doanh thu, chi phí theo chính sách thuế và chế độ kế toán trong hạch toán kê toán và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học Công nghệ Thông tin và Ứng dụng Công nghệ Thông tin
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 2;Từ->đến trang: 215-221;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực tế hiện nay ở Việt Nam, việc ghi nhận doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận kế toán được tuân thủ theo các chuẩn mực, phương pháp, nguyên tắc của chế độ kế toán. Trong khi đó, doanh thu và chi phí được ghi nhận để tính thu nhập chịu thuế được xác định trên cơ sở tuân thủ theo luật và chính sách thuế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Điểm khác biệt này đã tạo nên sự chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán, đã khiến cho không ít các nhà quản lý doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán gặp một số khó khăn và lúng túng trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để tính lợi nhuận và thu nhập chịu thuế khi thực hiện quyết toán tài chính và quyết toán thuế. Đồng thời, sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí theo chế độ kế toán và chính sách thuế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sai phạm trong các doanh nghiệp hiện nay. Bài viết nêu lên một số điểm khác biệt trong ghi nhận doanh thu, chi phí theo chế độ kế toán và chính sách thuế, từ đó đưa ra các hướng xử lý một số điểm khác biệt này trong hạch toán kế toán và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
ABSTRACT
In Viet Nam now, the recording of revenues and expenses in order to calculate the accounting profit is complied on the standards, methods and principles of the accounting regime. Whereas, revenues and expenses are recorded so as to calculate taxed income in compliance with the tax laws and policies relating to corporate income tax. These differences have created disparities between taxed income and accounting profit, that make enterprise managers and those whose working in accounting field a lot of difficulties and embarrassment in recording revenues and expenses to calculate taxed profit and income during financial and tax settlement. Moreover, the differences in recording revenues and expenses between the accounting regime and tax policies cause too many shortcomings in the activities of enterprises recently. This article would like to raise some disparities in the recording of revenues, expenses in accounting regime and tax policies so as to give some solutions to solve these differences the accounting and corporate income tax settlement.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn