Nguyễn Thị Kim Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 45471 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1970
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đại học Sư phạm tiếng Nga; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Thanh tra - Pháp chế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ; Tại: ĐH Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Đại học Sư phạm tiếng Nga, cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Điện thoại: 02363699795; Mobile: 0903501170
Email: ntkyen@ufl.udn.vn; ngkimyen.dhnn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993-1996: Chuyên viên Ban Tại chức Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng;
1997-2002: Chuyên viên phòng Giáo vụ - Quản lý sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
2003-2007: Chuyên viên phòng Đào tạo – Công tác Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
12/2007-12/2014: Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
12/2014-3/2016: Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
3/2016-02/2017: Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Từ 02/2017 đến nay: Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình quản lý nề nếp giảng dạy và làm việc của cán bộ, viên chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Yến. Mã số: T2017-05-01. Năm: 2018. (Mar 21 2019 2:49PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản và quản lý văn bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Yến. Thành viên: ThS. Lê Minh HiệpHà Xuân Phong. Mã số: Đ2015-05-24. Năm: 2015. (Jan 4 2016 8:49AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Công tác quản lý thực tập tốt nghiệp ngành cử nhân ngoại ngữ hệ chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Yến. Thành viên: Nguyễn Quang Giao, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Huỳnh Lê Minh Châu, Hoàng Như Quỳnh. Mã số: DD2011-05-05. Năm: 2011. (Jan 10 2013 2:55PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Tăng cường quản lý quy chế chuyên môn và quy chế tài chính đối với giảng viên và học viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cử nhân tiếng Anh hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Yến. Mã số: T2006-05-03. Năm: 2006. (Jan 10 2013 2:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quy trình quản lý nề nếp giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 14, 7-2018. Trang: 101 đến 110. Năm 2018. (Sep 5 2019 9:38AM)
[2]Bài báo: Quy trình quản lý nền nếp giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 14, 7-2018. Trang: 101 đến 110. Năm 2018. (Mar 21 2019 2:56PM)
[3]Bài báo: Công tác kiến tập - thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Quản lý Giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 38, 07-2012. Trang: 60 đến 64. Năm 2012.
(Jan 10 2013 3:29PM)
[4]Bài báo: Thực tập tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, góc nhìn từ sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 8[49], 2011. Trang: 189 đến 198. Năm 2011.
(Jan 10 2013 3:04PM)
[5]Bài báo: Thực trạng việc học tập ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, góc nhìn từ sinh viên. Tác giả: Lê Viết DũngNguyễn Thị Kim Yến. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 4, Trường Đại học Ngoại ngữ. Số: 5/2008. Trang: 153 đến 155. Năm 2008. (Jan 14 2013 8:56PM)
[6]Bài báo: Học chế tín chỉ và công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3, Trường Đại học Ngoại ngữ. Số: 05/2007. Trang: 215 đến 218. Năm 2007. (Jan 14 2013 9:02PM)
[7]Bài báo: Đẩy mạnh quản lý thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5[22], 2007. Trang: 66-71. Năm 2007.
(Jan 13 2013 8:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn